ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ പിന്തുണയോടെ മൂല്യവർധിത വെഡ്‌വൈസർ മൊബൈൽ ആപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചു

Join the first matrimonial app using artificial intelligence in matchmaking.